Nieuwe cao Particuliere Beveiliging van toepassing tamara 5 September 2014

Nieuwe cao Particuliere Beveiliging van toepassing

Leestijd: 2 minuten

De Unie Security en CNV Beveiliging hebben met de Nederlandse Veiligheidsbranche een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Particuliere Beveiliging die van toepassing is op alle particuliere beveiligers.

De cao regelt voor de korte termijn een aantal zaken en zet tegelijk een aantal onderwerpen voor de lange termijn op de agenda van sociale partners.

De vakbonden zijn van mening dat de belangrijke uitdagingen voor de sector vragen om constructief overleg en gezamenlijke afspraken die worden nagekomen. De afgelopen jaren van strijd met werkgevers hebben weinig opgeleverd. Met dit akkoord willen ze die negatieve spiraal doorbreken. De belangrijkste afspraken zijn:

  1. De cao gaat in op 1 oktober 2014 en heeft een looptijd van 9 maanden;
  2. 1,5% structureel op 1-1-2015 en een eenmalige uitkering van 0,75% op 30-6-2015. Met ingang van 2016 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met (structureel) 0,75% tot 2,01%
  3. In werkgroepen worden voor de volgende cao plannen uitgewerkt voor aanpassingen in de pensioenregeling en aanpassingen in het kader van duurzame inzetbaarheid waarbij de in de cao genoemde ontziemaatregelen in hun onderlinge samenhang worden bezien;
  4. Toegang tot de werkvloer voor vakorganisaties wordt in de cao opgenomen;
  5. De staantijden voor alle luchthavenbeveiligers worden met ingang van 3 juni 2015 beperkt tot maximaal 150 minuten. Het overnemen van de aanbevelingen uit het TNO Statijdenrapport wordt vóór 1 oktober 2014 besproken en bij de uitwerking van de overeengekomen statijdbeperking betrokken. Bij werkgevers bestaat een positieve grondhouding voor de toepassing daarvan;
  6. Gedurende de looptijd van de cao zullen partijen onderzoeken op welke wijze controles op nakoming van de cao effectiever uitgevoerd kunnen worden. Alle partijen onderschrijven het belang daarvan.

Veel werknemers hebben behoefte aan een positieve impuls, aldus de Unie. Dit cao akkoord maakt dat mogelijk. Daarbij is het belangrijk dat beveiligers er in inkomen op vooruit gaan en dat afspraken over de overgang van personeel bij contractwisselingen, maar tevens over de evaluatie van de nieuwe werk- en rusttijdenregeling, ook na 1 oktober van kracht blijven. De onderhandelingsdelegaties van de vakbonden leggen de gemaakte afspraken met een positief advies aan de leden voor.

Gisteren maakt FNV Beveiliging bekend de nieuwe cao niet te tekenen, de vakorganisatie liet weten geen cao af te sluiten die niet voldoet aan de wens van haar leden.

Bron: beveiligingnieuws.nl